Folkerace

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Folkerace - Reglement November 2018 Side 1 af 6 Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 DELTAGERE Folkerace Junior: Alle med UFR- og UB-licens fra det år, de fylder 14-16 år kan deltage. Ladies: Alle kvinder fra det år, de fylder 14 år og opefter med UFR-, FR-, UB-licens og B-licens kan deltage. Folkerace Standard/Super: Alle med UFR-, FR-, UB-licens og B-licens fra det år, de fylder 14 år og opefter kan deltage. Der kan i tillægsreglerne være anført min. / max. antal startende i hver klasse, dog ikke i DM-afdelinger. 1.2.1 Aldersgrænser for juniormesterskab Folkerace Junior er fra det år, de fylder 14 år til 16 år. Hvis en juniorkører fylder 17 år i løbet af mesterskabssæsonen, må mesterskabet køres færdigt, såfremt man har deltaget i min. 1 DM-afdeling inden det fyldte 17. år. 1.3 LØBSSERIE Der afvikles DM i folkerace i klasserne Standard, Super, Junior og Ladies. Ved åbne løb og klubløb, kan der udskrives konkurrence i Junior, hvor det tillades at køre efter motorbestemmelserne for Folkerace Super. Derudover kan der udskrives konkurrence i en nærmere defineret seniorklasse og lignende. 1.3.1 Pointtildeling DM-løb Den endelige vinder i hver afdeling i hver klasse tildeles 70 point, nr. 2 tildeles 68 point, nr. 3 tildeles 67 point osv. En kører skal have målflag i mindst 1 heat for at få tildelt mesterskabspoint. 1.3.2 Placering Udgår en deltager i et finaleheat, eller kommer vedkommende ikke til start i et finaleheat, hvor kvalifikation har fundet sted, skal pladsen stå tom. Vedkommende bliver placeret sidst, men før ikke-startede og udelukkede kørere i det pågældende finaleheat. Udgår flere kørere af samme finale, er længst kørte distance i finalen afgørende. Kommer deltagere ikke til start, afgøres rækkefølgen ud fra opnåede point i de kørte heat. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Folkerace - Reglement November 2018 Side 2 af 6 Har kørere opnået ens points, er points i 3. indledende heat afgørende, derefter 2. indledende heat, og derefter 1. indledende heat. Kørere, som udelukkes af et finaleheat, placeres efter hhv. udgåede og ikkestartende kørere. Hvis flere udelukkes af samme finaleheat, anvendes samme startplaceringsregler som for udgåede kørere. Ikke-finaledeltagere opnår de efterfølgende placeringer ud fra de opnåede point i de indledende heat. Det gælder også såfremt der ikke køres D-, C- eller B-finaler, Er her lighed, deles mesterskabspointene. Ved mesterskabsløb: D-finale/C-finale/B-finale køres ikke, hvis der er under henholdsvis 24 / 18 / 12 deltagere i en klasse (ved konkurrencens start.) Ved ikkemesterskabsløb kan tilføjes flere finaler, efter samme deltagerantal-princip. Ved pointlighed i den samlede stilling, er den kører bedst, der har flest førstepladser, derefter flest andenpladser osv. 1.3.3 Smid væk FR-mesterskabsklasserne køres over mindst fem afdelinger. Den dårligste afdeling skal ikke medregnes. Holdmesterskabet køres over alle afdelinger, hvor alle klasserne er tællende. 1.3.4 Pointtildeling holdmesterskab De point, som de 3 bedst placerede, uanset klasse, fra hver klub opnår individuelt ved en afdeling, udgør holdets point. Ved pointlighed, er det hold bedst, der har flest førstepladser, derefter flest andenpladser osv. 1.4 PRÆMIER Præmiering fremgår altid af tillægsregler. Dog minimum præmiering af alle deltagere i A-finalen i DM-klasserne. Der skal være blomster eller lign. til de 3 på podiet i alle klasser. Mesterskabspoint føres af: Allan Jensen, IMK 1.5 STARTNUMMER DM Folkerace Junior startnr. 1 – 99 Folkerace Standard startnr. 100 – 299 Folkerace Super startnr. 300 - 499 Ladies startnr. 500 – 599 Junior og standard: Tallene skal være sorte på hvid baggrund. Super og Ladies: Tallene skal være sorte på gul baggrund. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Folkerace - Reglement November 2018 Side 3 af 6 Mesterskabskørerne kører med faste startnumre, som registreres / bestilles på frdasucup.dk ÅBNE LØB Startnumre fremgår af tillægsregler / slutinstruktion. 1.6 SÆRLIGE BESTEMMELSER 1.6.1 Budsum Ved din anmeldelse forpligter du dig til at sælge din bil for: Folkerace Junior: Kr. 5000,- Folkerace Standard: Kr. 5000,- Folkerace Super: Kr. 9000,- Folkerace Ladies: Kr. 9000,- 1.6.2 Budgivning Publikum har under / efter løbet adgang til depotet og kan her bedømme de enkelte biler på nærmere hold. Uanset om der opkræves entre for adgang til depotet, skal der være fri adgang uden betaling af entre senest ved starten af sidste heat. Når sidste folkeraceheat er kørt, er der et tidsrum på 15 minutter (tilbudstid), hvor publikum og andre kan afgive bud på den bil, vedkommende måtte ønske at købe. I tilbudstiden afleveres budsum på Kr. 5000,-/9000,- (afhængig af klasse) for hver bil, der bydes på, til løbsledelsen eller en person udpeget af denne. Det er den bydendes ansvar at pengene stemmer og kan derfor ikke forvente at de kontroltælles inden de lægges i en kuvert for plombering. Det er tilladt at lægge flere bud på samme bil. Der skal betales kr. 200,- i budgebyr for hvert bud. Gebyret tilbagebetales ikke. Ved fremvisning af vognbog er det tilladt at lægge 1 eller flere bud på pågældende folkeracebil, hvor kun budgebyret/gebyrerne betales. Budsummen plomberes i en kuvert, sammen med en eller flere nummererede kuponer, hvorpå anføres startnummer på den bil, der lægges bud på. Kuverten opbevares med ubrudt plombering af budgiveren indtil tilbudstiden er overstået. Et kopi af kuponen med angivelse af startnummer på den bil, der er budt på, opbevares af arrangøren. Ved flere bud på samme bil, lægges disse kuponer i en ikke-gennemsigtig pose. En af løbsledelsen udpeget person trækker lod i overværelse af de bydende. Vinderen af lodtrækningen, afleverer den plomberede kuvert til sælger, der samtidig afleverer vognbog til køber. Hvis kuverten indeholder mindre end budsummen, eller hvis plomberingen er brudt, betragtes buddet som ugyldigt, og gebyret er tabt. Såfremt en lodtrækning erklæres ugyldig, skal ny lodtrækning foretages. 1.6.3 Efter budrunde DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Folkerace - Reglement November 2018 Side 4 af 6 Sælger må afmontere sikkerhedssele, førersæde, vinduesnet samt evt. ildslukker. Kamera samt evt. eftermonteret, uoriginal omdrejningstæller. Vogn skal sælges med de dæk, der var monteret ved sidste heat / finale. Hvis bilen sælges kan sælger fjerne evt. reklamer, hverken køber eller sælger kan kræve betaling for fjernelse af reklamer. Hvis en folkeracebil deltager i flere klasser, kan der ikke bydes på denne, før den har kørt sidste heat / finaler i stævnet. 2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER 2.1 Folkerace afvikles efter DASU’s reglement 5 og nærværende sportslige reglement for Folkerace samt løbets tillægsregler. 2.2 I tillægsreglerne angives, hvor mange startende der er i hvert heat. Ved DM-løb startes med 6 biler på række. Fordelingen af startpladser foretages ved lodtrækning, som foretages før hver heatrunde. 2.3 I Folkerace Junior må der kun starte 6 kørere i heat og finaler. I alle andre klasser må der starte 6-9 kørere i heat og 6 i finaler. Ved mere end 6 startende, startes i mindst 2 og højst 3 rækker. Man skal have passeret målstregen ved egen hjælp og fået målflag for at få point i det pågældende heat. Der køres særskilte heat i hver mesterskabsklasse. 2.4 Såfremt tillægsreglerne angiver, at der startes med 9 kørere, skal det tilstræbes, at der så vidt muligt er lige mange kørere i hvert heat. 2.5 Et heat er slut, når der er gået 2 minutter efter den første bil har fået målflag. 2.6 Ved heat udskrevet med 6 deltagere: Får vinderen 7 point, derefter 5-4-3-2 og 1 point. Ved heat udskrevet med 9 deltagere: Får vinderen 10 point, derefter 8-7-6-5-4-osv. Alle klasser: De 5 point rigeste går i A–finalen, de 5 næste i B-finalen de 5 næste går i C-finalen, de 6 næste i D-finalen. Pointlighed, kvalifikation til finaler 6 deltagere: Er den kører bedst, som har højeste point antal i 3. kvalifikationsheat, derefter 2. kvalifikationsheat og derefter i 1. kvalifikationsheat. Ved stadig lighed trækkes lod. Pointlighed, kvalifikation til finaler 9 deltagere: Er den kører bedst, der har højst pointtal i et af heatene, derefter næsthøjest pointtal osv. Ved stadig lighed trækkes lod. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Folkerace - Reglement November 2018 Side 5 af 6 2.7 Efter de indledende heat afgør pointtallene hvem der skal køre D-, C-, B- og Afinale. Den kører, der har flest point vælger først startplacering til finale osv. Ved pointlighed trækkes lod. Vinderen af D-finalen rykker op i C-finalen, vinderen af C-finalen rykker op i Bfinalen, og vinderen af B-finalen rykker op i A-finalen. Man skal deltage i finaler for at rykke op. Hvis en kvalificeret kører ikke kan stille op i en af finalerne, skal pladsen stå tom. 2.8 En folkeracebil kan deltage med forskellige kørere i samme arrangement. 2.9 Deltagere der ikke gennemkører jokerlap korrekt i heat / finaler udelukkes. Denne straf undlades dog, hvis deltageren er blevet overhalet med en eller flere omgange. Der må ikke bruges radiokommunikation af nogen art. Kun deltagere, der får målflag, får point i indledende heat. 3 LØBSANMELDELSE, FØRERMØDE & LØBSPROCEDURE 3.1 Anmeldelse Dato for sidste frist for tilmelding offentliggøres i de udsendte tillægsregler. Tilmeldingen skal ske på dasu.dk. I forbindelse med tilmeldinger har hver kører ret til 3 fribilletter samt 36 m2 plads i depot. Ved efteranmeldelse opkræves 50 % ekstra i startgebyr 3.2 Reserver, der ikke får lov at komme til start, får startgebyret tilbagebetalt. 3.3 Løbsarrangøren vil til hvert folkeraceløb afholde førermøde med mødepligt. 3.4 Løbsdistance: Antal meter i heat og finaler samt om der køres jokerlap vil fremgå af tillægsregler. 3.5 Teknisk kontrol og træning 3.5.1 Løbets tekniske kontrol åbner iht. tillægsregler. 3.5.2 Før en folkeracebil må træne og køre løb, skal den samt gyldig vognbog fremvises for teknisk kontrol. For alle klasser, se teknisk reglement 279D. Svenske og norske deltagere, der deltager i danske folkeraceløb og mesterskabsløb, kan deltage efter deres lands gældende tekniske reglement. Det er dog tilladt danske kørere at deltage i åbne løb, hvor tillægsreglerne tillader dette, samt træne i fri træning i en bil bygget efter svensk/norsk reglement. Støjgrænser iht. 296. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Folkerace - Reglement November 2018 Side 6 af 6 3.5.3 Alle former for dækopvarmning er forbudt, hvis ikke andet oplyses i slutinstruktion eller til førermøde. 3.5.4 Træning: 3 omgange – gælder kun mesterskabsklasserne. For ikke-mesterskabsklasser vil træning fremgå af tillægsregler / slutinstruktion. 3.6.3 Løbsdistance Heatlængde min. 3.000 meter. Finaler min. 4.200 meter. 3.7 Start 3.7.1 Stående start med motoren i gang. Startordre gives ved grønt lys. En kører er under starters kommando fra det tidspunkt, et skilt med ”5 sek.” vises. 3.7.2 Tyvstart i indledende heat/finaler stoppes med rødt flag med efterfølgende omstart. Ved tyvstart straffes køreren ved: Baner med længere jokerlap: Jokerlap gennemkøres 2 gange i heatet. Baner med kortere jokerlap: Jokerlap må ikke gennemkøres i heatet. Den/de næste deltagere som efterfølgende tyvstarter i samme heat/finale, nægtes start og betragtes som udelukket. 3.8 Race slut og efterkontrol Enhver folkeracebil kan udtages til efterkontrol af banens tekniske chef samt af banesportsudvalgets teknisk delegerede. Alle biler, der deltager i finaler, skal i parc ferme. Hvis en bil skal deltage i flere finaler, er det efter sidste kørte finale, at denne skal i parc ferme.